Các dự án được lựa chọn để thực hiện theo hình thức công đối tác công tư phải đáp ứng được các điều kiện theo Nghị định về đầu tư theo đối tác công tư vừa được Chính phủ ban hành và có khả năng thu hồi vốn từ hoạt động kinh doanh.