Theo quy định của pháp luật hiện hành, những đối tượng nào được quyền đăng ký sáng chế?