Luật doanh nghiệp: Điều kiện để được chia lợi nhuận?