Tôi đã đóng bảo hiểm tại công ty tôi đang làm việc được 5 tháng.