Giết con mới đẻ có bị cho là phạm tội không? và nếu có thì bị xử lý như thế nào?