Giáo trình Luật La Mã TS. Nguyễn Ngọc Điện, Trường Đại học Cần Thơ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội - 2009