Theo quy định tại điều 21 Luật Doanh nghiệp 2014, hồ sơ đăng ký công ty TNHH một thành viên bao gồm: