#1

30.03.17 12:08

avatar

sachviet

Dân luật
http://sachluat.com.vn/
Dân luật
Xin được giới thiệu cách sử dụng cuốn sách tra cứu văn bản pháp luật đất đai được trình bày trong cuốn sách chỉ dẫn áp dụng luật đất đai năm 2013 như sau: Tương ứng từng điều  trong Luật Đất đai 2013 nếu có hướng dẫn tại các văn bản Luật khác thì cuốn "Sách chỉ dẫn áp dụng luật đất đai năm 2013" sẽ chỉ dẫn cách thức áp dụng và dẫn chiếu các quy định pháp luật tại các văn bản này để làm rõ, triệt để các nội dung pháp luật đất đai khi cần áp dụng trong thực tiễn cũng như trong hoạt động nghiên cứu pháp luật.
 

Sách chỉ dẫn áp dụng luật đất đai năm 2013 (Ths. Đỗ Xuân Trọng - chủ biên)


Chỉ dẫn áp dụng luật đất đai 2013​ Ch%E1%BB%89%20d%E1%BA%ABn%20%C3%A1p%20d%E1%BB%A5ng%20lu%E1%BA%ADt%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
Với mong muốn đó, tác giả thiết kế với 2 lớp chỉ dẫn: Lớp 1. - Chỉ dẫn áp dụng Điều, KHoản, Điểm được được quy định trong Luật Đất đai 2013; Lớp 2. - Chỉ dẫn áp dụng Điều, KHoản, Điểm được được quy định trong  các Nghị Định đã sử dụng tai lớp 1 đồng thời dẫn chiếu nội dung hướng dẫn, áp dụng ngay sau các Điều, Khoản, Điểm cần làm rõ đối với các văn bản này. Cách thức áp dụng cụ thể:
- Lớp 1: Nếu có quy định hướng dẫn cho cả Điều luật thì '' Điều ... của Luật Đất đai năm 2013 được hướng dẫn bởi "Điều..." hoặc "Khoản...   Điều ...'' hoặc '' Điểm ... Khoản ... Điều ... của nghị định ..." ; Trong trường hợp có quy định hướng dẫn cho một khoản hoặc một điểm trong từng điều luật thì " Khoản hoặc điểm ... của Điều ... của Luật Đất đai năm 2013 được hướng dẫn bởi "Điều .." hoặc "Khoản ... Điều ... " hoặc điểm ... khoản ... Điều của Nghị Định ... " và Điều  hoặc khoản hoặc điểm của nghị định hướng dẫn sẽ được trích dẫn kèm ngay sau từng điều luật.
- Lớp 2: Tương tự như cách chỉ dẫn ở lớp 1 nếu từng điều, khoản hoặc điểm trong nghị định có thông tư hướng dẫn cũng sẽ được ghi là "Điều ... của Nghị định ... được hướng dẫn bởi "Điều ... " hoặc "Khoản ...Điều ..." hoặc "Điểm ... khoản ... điều ..." của thông tư ..." ; trong trường hợp có quy định hướng dẫn cho một khoản hoặc một điểm trong từng điều của Nghị định thì " Khoản hoặc điểm ... của điều ... " của Nghị định ... được hướng dẫn bởi "Điều ..." hoặc "Khoản ... Điều ..." hoặc "Điểm ... khoản ... Điều .." của Thông tư ..." và quy định của Thông tư hướng dẫn được dẫn chiếu ngay sau chỉ dẫn Lớp 1.
- Ngoài ra, nếu Điều luật được hướng dẫn bằng quyết định  cũng được tác giả trình bày như trên.

Sách chỉ dẫn áp dụng luật đất đai năm 2013 mới nhất


Ví dụ: 
 
Điều 67. Thông báo thu hồi đất  và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đínhquốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
  - Tác giả sẽ trích dẫn ngay trong điều luật là "Điều 67 của Luật Đất đai năm 2013 được hướng dẫn bởi Điều 17 Nghị định  43/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật đất đai" và kèm ngay sau đó là nội dung Nghị định hướng dẫn chi tiết về thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi như thế nào, nếu không chấp hành sẽ thực hiện quyết định gì?...  Và nghị định được thông tư hướng dẫn cũng được trình bày và tra cứu tương tự như trên.
 1. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm  nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.
 
   2. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thù Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.
 
   3. Người có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
 
   4. Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồ thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất.
 
                Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dấn thi hành một số điều của Luật đất đai
 
                Điều 17. Thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyế khiếu nại phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thực hiện theo quy định sau đây:
 
              Việc thông báo thu hồi đất, hành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyế khiếu nại phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thực hiện theo quy định sau đây:
 
             1. Cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm, gồm các nội dung sau đay: (Khoản 1 Điều 17 Nghị đhịnh 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dấn thi hành một số điều của Luật đất đai được hướng dẫn bởi Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)...
 
                            Thông tư 30/2014TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên - Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
 
               Điều 9. Hồ sơ trình thông báo thu hồi đất
                ....
 
               Điều 10. Hồ sơ trình ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc""
               ....
 
      Trên đây là đối với trường hợp quy định được hướng dẫn chi tiết, còn đối với những quy định chỉ được sửa đổi thay thế thì tác giả cũng xin được cung cấp cách sử dụng như sau:
 
     -  Nếu chỉ một cụm từ được sửa dổi thì ''Cụm từ.... này được sửa đổi bởi Khoản... Điều... Thông tư (Nghị định)....''. Cụm từ được sửa đổi, thay thế sẽ được trình bày luôn phía dưới cụm từ được sửa đổi.
 
      -  Nếu phần sửa đổi không chỉ là một cụm từ thì sẽ được hướng dẫn là '' Nội dung....này được sửa đổi bởi Khoản... Điều... Thông tư (Nghị định)...''. Và cũng tương tự như các trường hợp trên, nội dung sửa đổi, thay thế cũng sẽ được trình bày luôn phía dưới nội dung được sửa đổi.

Sách liên quan:
 Sách quy định chi tiết thi hành luật đất đai áp dụng 3/3/2017
-  Sách hướng dẫn tra cứu pháp luật về luật đất đai, luật nhà ở 
-  Sách tìm hiểu công cụ pháp lý hữu hiệu về đền bù giải tỏa, giải quyết tranh chấp về đất đai
 

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Mọi chi tiết xin liên hệ về phòng phát hành:

Điện thoại : 085.428.9533 - 098.115.3435 - 0917797800

Trung Tâm Sách Luật

757/29 Quang Trung, P 12, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Website:http://sachluat.com.vn  - Email: sachluat.com.vn@gmail.com

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật