Tôi thành lập công ty năm 2010 mà sau khi thành lập xong nhưng do diều kiện tôi chưa hoạt động được nhưng tôi không thông báo tạm ngừng hoạt động giờ tôi muốn hoạt động lại thi phải làm sao và có bị xử phạt không?