#1

17.08.16 16:48

avatar

caselaw.vn

Dân đen

Dân đen
1. http://caselaw.vn/ban-an/l8D9EnuiaC

Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu: 151/2013/DS-GĐT
Ngày tuyên án: 18-12-2013
Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 251/2010/DS-PT
Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 09/11/2010
2. http://caselaw.vn/ban-an/8pf0rJuIfV

Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu: 139/2013/DS-GĐT
Ngày tuyên án: 11-11-2013
Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 73/2011/DS-PT
Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 28/03/2011
3. http://caselaw.vn/ban-an/J7aLu50bOA

Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu: 99/2013/DS-GĐT
Ngày tuyên án: 12-08-2013
Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 244/2012/DSPT
Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 14/08/2012
4. http://caselaw.vn/ban-an/snO6FqRW5Z

Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tặng cho nhà ở, quyền sử dụng đất ở
Loại bản án: Sơ thẩm
Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
Số hiệu: 664/2014/DS-ST
Ngày tuyên án: 10-06-2014
Ngày thụ lý: 01/10/2002
5. http://caselaw.vn/ban-an/tTNeHwHPx4

Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu: 39/2008/DS-GĐT
Ngày tuyên án: 22-12-2008
Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 422/2005/PTDS
Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 28/10/2005
6. http://caselaw.vn/ban-an/VJuzN7eRtN

Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu chia thừa kế
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
Số hiệu: 19/2006/DS-GĐT
Ngày tuyên án: 02-08-2006
Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 44
Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 26/07/2005
7. http://caselaw.vn/ban-an/EXzL9jiRFT

Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
Số hiệu: 19/2006/DS-GĐT
Ngày tuyên án: 02-08-2006
Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 44
Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 26/07/2005
8. http://caselaw.vn/ban-an/aw7D0rhIRg

Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu chia thừa kế
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu: 05/2011/DS-GĐT
Ngày tuyên án: 18-03-2011
Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 57/2009/DSPT
Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 25/06/2009
9. http://caselaw.vn/ban-an/Bu6RZO0tLA

Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu: 05/2011/DS-GĐT
Ngày tuyên án: 18-03-2011
Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 57/2009/DSPT
Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 25/06/2009
10. http://caselaw.vn/ban-an/oK5o1hrmAZ

Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp chia di sản
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu: 39/2014/DS-GĐT
Ngày tuyên án: 09-10-2014
Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 116/2011/DS-PT
Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 10/05/2014
11. http://caselaw.vn/ban-an/iQD1WnAnvz

Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu: 39/2014/DS-GĐT
Ngày tuyên án: 09-10-2014
Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 116/2011/DS-PT
Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 10/05/2011
12. http://caselaw.vn/ban-an/fDC3QHAHLG

Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
Loại bản án: Phúc thẩm
Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
Số hiệu: 66/2011/DS-PT
Ngày tuyên án: 22-09-2011
Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 10/2011/DSST
Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 13/05/2011
13. http://caselaw.vn/ban-an/Ac2uNU81rv

Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu: 99/2013/DS-GĐT
Ngày tuyên án: 12-08-2013
Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 244/2012/DS-PT
Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 14/08/2012
14. http://caselaw.vn/ban-an/Sv0ig6KdHA

Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu: 56/2013/DS-GĐT
Ngày tuyên án: 28-05-2013
Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 64/2011/DS-PT
Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 13/09/2011
15. http://caselaw.vn/ban-an/56iKtKU7MJ

Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp chia di sản
Loại bản án: Giám đốc thẩm
Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
Số hiệu: 29/2014/DS-GĐT
Ngày tuyên án: 09-10-2014
Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 116/2011/DS-PT
Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 10/05/2011
16. http://caselaw.vn/ban-an/78XnsPC6P8

Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
Loại bản án: Phúc thẩm
Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
Số hiệu: 138/2012/DS-PT
Ngày tuyên án: 10-04-2012
Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 18/2011/DS-ST
Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 02/08/2011
17. http://caselaw.vn/ban-an/pFZFJ8q1OW

Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu xác định tài sản thuộc sở hữu chung và quyền sở hữu tài sản
Loại bản án: Phúc thẩm
Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
Số hiệu: 108/2012/DS-PT
Ngày tuyên án: 08-03-2012
Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 17/2011/DS-ST
Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 08/07/2011
18. http://caselaw.vn/ban-an/lvnkxpPSw5

Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
Loại bản án: Phúc thẩm
Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
Số hiệu: 86/2012/DS-PT
Ngày tuyên án: 14-02-2012
Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1022/2011/DS-ST
Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 01/07/2011
19. http://caselaw.vn/ban-an/q1NZaY5zGr

Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
Loại bản án: Phúc thẩm
Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
Số hiệu: 77/2012/DS-PT
Ngày tuyên án: 12-01-2012
Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 04/2011/DS-ST
Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 26/08/2011
20. http://caselaw.vn/ban-an/eqohnv6Vji

Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
Loại bản án: Phúc thẩm
Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
Số hiệu: 108/2013/DS-PT
Ngày tuyên án: 04-04-2013
Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 536/2012/DS-ST
Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 25/04/2012
21. http://caselaw.vn/ban-an/uXeRhNtUkI

Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tặng cho nhà ở, quyền sử dụng đất ở
Loại bản án: Sơ thẩm
Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
Số hiệu: 664/2014/DS-ST
Ngày tuyên án: 10-06-2014
Ngày thụ lý: 01/10/2002

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật