Quốc Triều Hình Luật được soạn thảo vào thời vua Lê Thánh Tông và được coi là bộ luật kinh điển của pháp luật trung cổ Việt Nam.