Tư vấn giúp là nếu mình mua hàng cấm (ví dụ như súng, ma túy v.v…) thì bị xử lý thế nào?