Kính gửi luật sư! Theo tôi được biết, bắt đầu từ 01/07/2015 sẽ áp dụng luật nghĩa vụ quân sự 2015 với sự thay đổi như: tăng độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự từ 25 tuổi thành 27 tuổi.